Svetový deň Zeme: Allianz podniká ekologicky

  • Udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú jednou z priorít skupiny Allianz
  • Už s takmer polovicou klientov Allianz komunikuje elektronicky, čo ušetrilo 1 197 stromov
  • Zelená energia, separácia odpadu, ekologická recyklácia papiera a elektroodpadu aj hmyzí hotel na streche budovy sú súčasťou ekologického prístupu Allianz

V mesiaci apríl a špeciálne pri príležitosti zajtrajšieho Dňa Zeme, sa upriamuje väčšia pozornosť na ekologické a udržateľné aktivity jednotlivcov a spoločnosti, ktoré majú prispieť k zníženiu globálneho otepľovania a zmierneniu klimatických zmien. „Udržateľnosť a ochrana životného prostredia je jednou z najvyšších priorít pre globálneho poisťovateľa akým je Allianz. Aj v Allianz – Slovenskej poisťovni sa sústreďujeme nielen na rozvoj digitalizácie a bezpapierovej komunikácie, ktorou šetríme zdroje, ale iniciujeme a aktívne sa zapájame do viacerých ekologických aktivít. Skupina našich zamestnancov dokonca vytvorila samostatný ekologický tím, ktorý mnohé aktivity zastrešuje,“ približuje viceprezident rezortu prevádzky Allianz Robert Altfahrt-Riedler.

Digitalizáciou šetríme stromy
Allianz – Slovenská poisťovňa ako člen skupiny Allianz sa postupne mení na digitálnu poisťovňu, keď aktuálne s takmer polovicou svojich klientov (45,6 %) komunikuje výlučne elektronicky. Pri nových klientoch je to celých 100 % komunikácie, ktorá prebieha digitálne. Klienti Allianz tak ušetrili milióny listov papiera v podobe návrhov poistných zmlúv či predpisov poistenia, ktoré by inak dostali poštou, na pobočke alebo u svojho obchodníka. Zodpovedným ekologickým prístupom tak zachránili v prepočte
1 197 stromov, čo predstavuje približne 3 hektáre priemerného slovenského lesa. A tento počet každým dňom rastie. V rámci kompenzácie spotreby papiera sme zároveň súčasťou projektu Stromy pre život, kde sa dodávateľ kancelárskeho papiera pre našu spoločnosť zaväzuje vysadiť jeden strom za každých 50 objednaných balíkov papiera.

Zelená energia a recyklácia
Vo všetkých budovách využíva Allianz zelenú energiu, teda energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov, ktorá má v porovnaní s bežnou energiou takmer nulový emisný faktor. Na všetkých pracoviskách Allianz sú umiestnené nádoby na separovaný zber papiera, plastov a skla. Vyzbieraný papierový odpad je navyše skartovaný a ekologicky recyklovaný certifikovaným procesom. Taktiež všetok elektroodpad v budovách Allianz je separovaný a následne ekologicky recyklovaný. Minerálne vody v plastových obaloch sme nahradili sklenenými džbánmi na vodu z vodovodu, keďže testovanie vzoriek potvrdilo kvalitu pitnej vody na všetkých našich prevádzkach. Našim zamestnancom sme poskytli praktické Keepcupy, ktoré používajú namiesto plastových pohárov na firemných akciách či stretnutiach v našich priestoroch. Recyklovateľné sú aj kávové kapsule v kávostrojoch, ktoré máme nainštalované v našich budovách,“ dopĺňa hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová. Na streche budovy na ústredí v Bratislave sa nachádza tzv. hmyzí hotel, ktorý slúži ako útočisko pre drobný hmyz a včely. Vytvorili ho zamestnanci Allianz.

Pomáhame flexibilne
Allianz pravidelne, podľa potreby organizuje zbierky šatstva a potrieb pre núdznych, zbierky IT zariadení aj zbierky potravín. Zamestnanci Allianz sa takisto pravidelne zapájajú do dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto, do projektu výsadby stromčekov v rámci Slovenska a ďalších ekologických a spoločensky zodpovedných aktivít.

Viac o ekologických aktivitách Allianz sa dozviete na tu:

Zdroj: Ing.Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.