Aj dôsledné odhaľovanie nelegálnej ťažby dreva je nástrojom na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy

Posilniť kapacity pri vyšetrovaní a stíhaní nelegálnej ťažby dreva, spustiť transparentný elektronický systém evidencie ťažby a prepravy dreva a otvoriť ho verejnej kontrole, to sú niektoré z hlavných odporúčaní expertov združených v medzinárodnom projekte zameranom na trestnú činnosť v lesnom hospodárstve. „Slabé“ miesta v boji s nelegálnou ťažbou dreva a návrhy riešení zhŕňa finálna správa s odporúčaniami.

 

Nezákonná ťažba dreva a vplyvy trestnej činnosti v lesnom hospodárstve na zmenu klímy a vymieranie druhov sú stále podceňované a riešenia tohto problému nemajú dostatočnú politickú podporu,“ píše sa v správe Odporúčania na zlepšenie presadzovania práva v súvislosti s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve. Správa vznikla v rámci medzinárodného projektu Posilnenie spolupráce a vyšetrovania pre efektívnejšiu implementáciu Nariadenia EÚ o dreve (EUTR), ktorý spojil INTERPOL a  tímy WWF (Svetového fondu na ochranu prírody) zo šiestich krajín Európy (Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Francúzsko, Belgicko). Projekt podporil spoluprácu s expertami z radov polície, prokuratúry, lesníctva a ochrany prírody a na základe získaných informácií vypracovali finálnu správu s odporúčaniami. Cieľom je znížiť rozsah trestnej činnosti v lesníctve, zlepšiť mieru odhaľovania páchateľov a najmä zefektívniť uplatňovanie Nariadenia EÚ o dreve (EUTR), ktoré má brániť dovozu nelegálne vyťaženého dreva na európsky trh.

 

Technológie nám otvárajú nové možnosti aj v oblasti boja s nelegálnou ťažbou a s ňou súvisiacimi nezákonnými praktikami. Jednou z možností je využitie komplexného a online dostupného systému na sledovanie ťažby a prepravy dreva, ktorý sa už v niektorých krajinách osvedčil a prispel k zlepšeniu kontroly v kritických miestach medzi ťažbou a finálnym spracovaním dreva, napríklad online evidenciou ťažbových plôch či zavedením elektronických dokladov na prepravu vyťaženého dreva. Ďalšou možnosťou je využitie pravidelných a priebežne aktualizovaných satelitných snímok, na ktorých je možné sledovať, či niekde vznikla nová vyťažená plocha. Najmä v oblasti dovozu dreva do Európy  technológie umožňujú analýzu pôvodu dreva genetickými metódami, ktorými sa dá jednoznačne overiť druh dreviny a s veľkou pravdepodobnosťou aj región pôvodu,“  hovorí Michal Filípek z WWF Slovensko.

 

V rámci projektu zdieľali svoje skúsenosti odborníci z viacerých krajín – napríklad Rumunsko či Bulharsko má funkčné systémy na kontrolu a nahlasovanie ťažby dreva, ktoré môže využívať aj verejnosť a nahlasovať podozrivé prípady. Na Ukrajine zase existujú skúsenosti so sledovaním a vyhodnocovaním zmien v lesnom poraste na základe satelitných snímok. Partneri prezentovali aj využitie metódy izotopovej analýzy dreva, ktorá odhalí pôvod dreva na základe prítomnosti a koncentrácie chemických prvkov špecifických pre región, kde drevina rástla. Táto metóda rovnako ako genetické analýzy sú nezávislé od dokladov o pôvode dreva.

 

Jeden rozmer, ktorému sa projekt venoval, bola nelegálna ťažba v európskych lesoch a druhý zase účinnosť kontroly nelegálne dovážaného dreva do Európskej únie. Príprave záverečnej správy s odporúčaniami predchádza analýza nedostatkov v jednotlivých krajinách, vrátane Slovenska. Experti sa zhodli, že EUTR ako jedinému nariadeniu EÚ v oblasti boja proti nelegálnemu obchodu s drevom sa doteraz nepodarilo zastaviť dovoz výrobkov z nezákonne vyťaženého dreva ani nelegálnu ťažbu, ku ktorej dochádza v rámci EÚ.“ Európska komisia musí zintenzívniť úsilie o lepšiu implementáciu Nariadenia EÚ o dreve (EUTR – Nariadenie EÚ o dreve), musí brať členské štáty EÚ na zodpovednosť, pokiaľ ide o ich záväzok eliminovať nelegálnu ťažbu dreva a odstrániť výrobky z nezákonne vyťaženého dreva z trhu EÚ. „Členské štáty EÚ treba povzbudiť, aby sa spoliehali oveľa viac na také forenzné metódy, ktoré umožňujú zmenu zamerania presadzovania práva od zraniteľných komunít závislých na lesoch smerom k organizovanému zločinu,“ upozorňuje správa.

Zdroj: Andrea S. H.