Dunaj mal včera svoj medzinárodný deň.

Preteká 10 krajinami a štyrmi hlavnými mestami: Viedeň, Bratislava, Budapešť, Belehrad. S dĺžkou vyše 2800 kilometrov je druhou najdlhšou európskou riekou (po Volge). Reč je o Dunaji, ktorý má 29. júna svoj deň. Medzinárodný deň Dunaja vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR). WWF Slovensko s partnermi pripravuje na rieke Dunaj v Bratislave projekty oživenia starých riečnych ramien. Cieľom je obnova biodiverzity v mestskej krajine, ale aj zmierňovanie dopadov zmeny klímy. Chceme, aby ľudia v meste žili opäť v kontakte s riekou a poznali jej hodnoty.

 

Dunaj prešiel v minulosti rozsiahlymi úpravami. Podľa ICPDR bol zregulovaný na viac ako 80 % svojej dĺžky a zo záplavových území, ktoré ležali pozdĺž Dunaja v 19. storočí, zostala len asi pätina. Na Dunaji a v jeho susedstve na hlavných prítokoch bolo vybudovaných vyše 700 priehrad a prehradení, najväčším vodným dielom sú Železné vráta, ktoré spoločne prevádzkujú Rumunsko a Srbsko a druhým najväčším je Vodné dielo Gabčíkovo na Slovensku. Veľtok prešiel zásahmi aj z dôvodu budovania bezpečnej medzinárodnej plavebnej cesty a kvôli protipovodňovým opatreniam.

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) zaradil Dunaj medzi 10 najhrozenejších tokov sveta, spolu s riekami Salwin, La Plata, Rio Grande, Ganga, Indus, Níl, Jang-c‘-ťiang, Mekong a riečnym systémom Murray-Darling.

Väčšina veľkých riek sveta bola upravená s cieľom získať novú pôdu pre rozvoj miest či poľnohospodárstva a chrániť mestá pred povodňami. Ľudské zásahy tak aj na Dunaji spôsobili výrazné zmenšenie jeho záplavového územia. Spolu s rastúcim vplyvom zmeny klímy povodie Dunaja stále viac trpí suchom a paradoxne, je zároveň ohrozené extrémnymi povodňami. Obnova riečnych ramien tam, kde je to bezpečné, pomáha zmierniť povodňové vlny a chrániť sídla, pretože umožňuje rieke rozliať sa vo svojej niekdajšej nive. Aj v mestskom prostredí tak vznikajú ostrovy biodiverzity, ktoré v horúcich dňoch vytvárajú príjemne prostredie pre ľudí. WWF Slovensko pripravuje takéto projekty prospešné pre prírodu aj pre ľudí,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

V Bratislave WWF Slovensko pripravuje obnovu starých ramien Dunaja – Ovsištského a Biskupického, ktoré po reguláciách nie sú prietočné, čo spôsobuje, že niekdajšia niva a lužné lesy trpia suchom.

Dunaj kedysi nebol sústredený do jedného hlavného koryta, ako to dnes mnoho ľudí vníma, ale sa rozlieval do viacerých korýt, medzi ktoré patrilo istý čas aj Biskupické rameno. To bývalo v minulosti mohutnejšie, no reguláciami stratilo spojenie s hlavným tokom Dunaja. Biskupické rameno so systémom ďalších naň napojených, no zaniknutých ramien, siaha od Podunajských Biskupíc po Hamuliakovo. Jeho obnova by prospela tunajším lužným lesom, najmä tzv. mäkkým, teda vŕbovo-topoľovým, ktoré rastú iba v tesnej blízkosti vôd. Tieto lesy sa z našej prírody strácajú spolu so živými, dynamickými riekami,“ hovorí expertka WWF Slovensko Šárka Horáčková.

Biskupické rameno je súčasťou územia európskeho významu Biskupické luhy a Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy. Obteká prírodnú rezerváciu Ostrov Kopáč, ktorá je významným hniezdiskom vodných vtákov a okrem lužných lesov sú tu predmetom ochrany dunajské stepi.

Projekt obnovy ramien je súčasťou Partnerstva pre živý Dunaj (Living Danube Partnership), ktoré spája WWF v strednej a východnej Európe a Nadáciu Coca-Cola. V rámci partnerstva sa počas uplynulých ôsmich rokov podarilo obnoviť 5 462 hektárov mokradí v povodí Dunaja. To je rozloha vyše 7 422 futbalových ihrísk. Obnovená bola napr. sieť starých ramien dunajského prítoku rieky Dráva v chorvátsko-maďarskom pohraničí, či močiare na ostrove Persina v Bulharsku, ktorý je hniezdiskom pelikánov kučeravých. Projekt sa tento rok sústredí na hľadanie ďalších lokalít a prípravu odborných štúdií, kde a ako môže obnova riečnej krajiny pomôcť zadržať vodu v krajine, zmierniť dôsledky zmeny klímy a skvalitniť mestské a prímestské prostredie

Medzinárodný deň Dunaja vyhlásila Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja zástupcami podunajských krajín EÚ.

Zdroj: Andrea H.