Rieka Morava a jej záplavové lúky sú výnimočné. Chystá sa obnova pôvodných brehov a meandrov.

Morava patrí medzi najvýznamnejšie toky strednej Európy, vzácna je najmä pre vlhké lúky bohaté na rastliny a živočíchy. Jej podobu však ľudia výrazne zmenili, rieku skrátili, odrezali meandre a zmenšili plochu záplavových lúk. Dnešné projekty na oboch stranách rieky, vrátane prebiehajúceho IP LIFE NATURA 2000, vracajú krajine pôvodnú podobu. Kľúčová je pri obnove tohto územia medzinárodná spolupráca. Je preto dobrou správou, že spoločný záujem o návrat Moravy do pôvodnej podoby v piatok na stretnutí vyjadrili rakúska ministerka a slovenský minister zodpovední za životné prostredie.

 

Rieka Morava ešte zhruba do 50. rokov 20. storočia tiekla slobodne, vytvárala výrazné meandre a vylievala sa do okolitnej riečnej nivy. Postupne však prešla rozsiahlymi zásahmi, pri ktorých došlo k vyrovnaniu a prehĺbeniu koryta a k jeho skráteniu o takmer 20 km. Breh rieky bol spevnený takmer po celej dĺžke prevažne lomovým kameňom a došlo k odrezaniu 23 meandrov na rakúskej i slovenskej strane1. Úpravy viedli aj k výraznému zmenšeniu pôvodného záplavového územia. Riečna niva je dnes zaplavovaná najmä v čase väčších povodní, inak trpí suchom, staré ramená sa zanášajú a krajina degraduje.

Územie Moravy je pre svoje hodnoty zapísané na zoznam medzinárodne významých lokalít, jeho ochrana a obnova by mala byť spoločným úsilím štátov, cez ktorých územie rieka preteká. Vítame preto aktuálne vyjadrenie ministra životného prostredia, že rieka Morava bude vyňatá zo zoznamu dopravných tepien a prioritou bude jej obnova. Dôležitou správou je, že záujem vrátiť túto cezhraničnú rieku prírode vyjadrili spoločne slovenský minister a rakúska ministerka pre životné prostredie,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko

Európske krajiny sa dnes snažia vracať riekam pôvodnú podobu. Výnimkou nie je ani Slovensko. Práve na územie rieky Moravy sa sústredí aktuálny projekt LIFE IP NATURA 20002, na ktorom v tomto území spolupracujú WWF Slovensko, Štátna ochrana prírody SR a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Cieľom je na vybraných úsekoch uvoľniť brehy rieky a obnoviť niektoré bočné ramená. Projekt okrem Moravy počíta aj s revitalizačnými prácami na jej najvýznamnejšom prítoku Rudave, kde sa budú obnovovať mokrade, rašeliniská a mokraďové lúky.

O nutnosti cezhraničnej spolupráce hovorí aj ďalší z partnerov projektu, riaditeľ CHKO Záhorie Tomáš Olšovský3Morava je hraničná rieka, preto by bolo ideálne riešiť Moravu komplexne a pripraviť spoločný medzinárodný plán obnovy, ktorý by ju revitalizoval celú, obnovil odrezané meandre, pustil vodu do pôvodných meandrujúcich úsekov a vrátil rieke dynamiku a život. Krajina sa mení rýchlo, dôsledky zmeny klímy sú rýchle, opatrenia na jej zmiernenie musia robiť rýchlejšie.”

Realizáciu naplánovaných revitalizačných aktivít má na starosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., ktorého generálny riaditeľ Jozef Krška hovorí: “SVP, š.p., sa zapája do projektov, ktorých cieľom je revitalizácia vodných tokov a obnova mokradí podľa aktuálnej požiadavky spoločnosti, pričom musí brať do úvahy problematiku zabezpečenia ochrany životov, zdravia a majetku občanov. Obnova inundačných území prispieva k protipovodňovej ochrane a napomáha zadržiavaniu vody v krajine, čim sa dosahuje aj zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na krajinu. Štúdia, ktorú v rámci projektu vypracuje WWF Slovensko vyhodnotí úseky riek vhodné na revitalizáciu a identifikuje úseky významné z hľadiska protipovodňovej ochrany. Na základe štúdie budú navrhnuté opatrenia s ich následnou realizáciou.”

Revitalizačné aktivity prebiehajú aj na rakúskej strane. Nedávno WWF Rakúsko pri obci Marchegg spolu s vodohospodármi z Viadonau a rybármi z Dolnorakúskeho krajinského združenia rybolovu v rámci projektu LIFE + odstránili lomový kameň z brehov rieky na rakúskej strane, obnovili tak vyše 35 hektárov záplavových lúk a mokradí a obnovili dve bočné ramená4.

Úsek Moravy od sútoku s Dunajom až po obec Brodské je na zozname území chránených Ramsarským dohovorom ako „Niva rieky Moravy5 – zachovalý komplex riečnych ramien, periodických mlák, druhovo bohatých aluviálnych lúk, ostricových porastov, lužných lesov, pasienkov a pieskových dún. Lokalita je územím európskeho významu NATURA 2000 a patrí medzi najdôležitejšie stredoeurópske hniezdiská a zimoviská vtáctva. Bol tu zaznamenaný výskyt vyše 200 druhov vtákov.

Pripravované revitalizačné opatrenia nielen obnovia brehovú členitosť, vodný režim v okolí a zlepšia biodiverzitu vodných a na vodu viazaných druhov, ale prispejú aj k zadržaniu vody v krajine a k znižovaniu dopadov klimatickej zmeny.